SSD Hosting Windows

 • WIN01

  • 300 MB
   Dung lượng
  • 5 GB
   Băng thông
  • 01
   Tên miền
  • 05
   Email
  • 05
   Cơ sở dữ liệu
  • 05
   FTP
  • Plesk 11.5
   Công cụ quản lý
  • ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5
   Hỗ trợ
  • Windows Server 2012 R2 Hệ điều hành
 • WIN02

  300,000/6 mo
  Đăng ký ngay
  • 500 MB
   Dung lượng
  • 15 GB
   Băng thông
  • 02
   Tên miền
  • 10
   Email
  • 4
   Cơ sở dữ liệu
  • 10
   FTP
  • Plesk 11.5
   Công cụ quản lý
  • ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5
   Hỗ trợ
  • Windows Server 2012 R2 Hệ điều hành
 • WIN03

  480,000/6 mo
  Đăng ký ngay
  • 1000 MB
   Dung lượng
  • 30 GB
   Băng thông
  • 03
   Tên miền
  • 15
   Email
  • 06
   Cơ sở dữ liệu
  • 15
   FTP
  • Plesk 11.5
   Công cụ quản lý
  • ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5
   Hỗ trợ
  • Windows Server 2012 R2 Hệ điều hành
 • WIN04

  360,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 1500 MB
   Dung lượng
  • 40 GB
   Băng thông
  • 04
   Tên miền
  • 20
   Email
  • 08
   Cơ sở dữ liệu
  • 20
   FTP
  • Plesk 11.5
   Công cụ quản lý
  • ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5
   Hỗ trợ
  • Windows Server 2012 R2 Hệ điều hành
 • WIN05

  450,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 2000 MB
   Dung lượng
  • 50 GB
   Băng thông
  • 05
   Tên miền
  • 25
   Email
  • 10
   Cơ sở dữ liệu
  • 25
   FTP
  • Plesk 11.5
   Công cụ quản lý
  • ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5
   Hỗ trợ
  • Windows Server 2012 R2 Hệ điều hành
 • WIN06

  600,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 3000 MB
   Dung lượng
  • 70 GB
   Băng thông
  • 06
   Tên miền
  • 30
   Email
  • 12
   Cơ sở dữ liệu
  • 30
   FTP
  • Plesk 11.5
   Công cụ quản lý
  • ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5
   Hỗ trợ
  • Windows Server 2012 R2 Hệ điều hành
 • WIN07

  750,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 4000 MB
   Dung lượng
  • 100 GB
   Băng thông
  • 07
   Tên miền
  • 35
   Email
  • 14
   Cơ sở dữ liệu
  • 35
   FTP
  • Plesk 11.5
   Công cụ quản lý
  • ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5
   Hỗ trợ
  • Windows Server 2012 R2 Hệ điều hành
 • WIN08

  • 5000 MB
   Dung lượng
  • 150 GB
   Băng thông
  • 08
   Tên miền
  • 40
   Email
  • 16
   Cơ sở dữ liệu
  • 40
   FTP
  • Plesk 11.5
   Công cụ quản lý
  • ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5
   Hỗ trợ
  • Windows Server 2012 R2 Hệ điều hành
 • AddUnlimitedBW

  Miện phí!
  Đăng ký ngay